CLIL

Sinds 1 september 2014 organiseert onze school CLIL (content and language integrated learning). 
CLIL is een vorm van meertalig onderwijs waarbij niet-taalvakken in een andere taal worden onderwezen dan het Nederlands. Dit betekent concreet voor onze school dat het vak geschiedenis in 2A, 4de jaar en 6 ASO ook in het Engels onderwezen wordt. En dat leerlingen van 3de jaar aardrijkskunde in het Engels en de leerlingen van 4de jaar godsdienst in het Frans kunnen volgen.

Voor de leerlingen betekent dit dat ze naast de gewone lessen Engels of Frans, het vak geschiedenis of aardrijkskunde in het Engels krijgen of godsdienst in het Frans, terwijl hun klasgenoten die lessen in het Nederlands krijgen. In het tweede en vierde jaar worden de lessen geschiedenis gegeven door Kate Decoster; in het zesde jaar is Frederika Ducheyne de CLIL-leerkracht. De CLIL-lessen aardrijkskunde worden door Dieter Vandamme gegeven en de CLIL-lessen godsdienst door Wouter Delaere.

Met het CLIL-project willen we geïnteresseerde en gemotiveerde jongeren uitdagen om actief aan de slag te gaan met leerstof in een andere taal. Er wordt van hen verwacht dat ze doorzetten en verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leren. Ze willen actief meewerken tijdens de les en durven zich ook uit te drukken in die andere taal.

Die leerlingen zijn gemotiveerd om in een andere taal te communiceren en zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in het vak dat in die taal wordt onderwezen. Ze zijn zich er ook van bewust dat dit van hen een extra inspanning zal vragen, maar deinzen daar niet voor terug en hebben een goede werk- en studiehouding.

Voor jongeren van wie de ‘leerhonger’ niet voldoende gestild raakt in de andere lessen, kan dit ook een extra uitdaging bieden. Maar CLIL is per definitie niet alleen voor leerlingen die over de hele lijn sterk scoren. Motivatie, interesse en een goeie werkhouding primeren!

Aanpak CLIL-lessen

In de tweede graad kunnen leerlingen in 3de jaar kiezen voor CLIL aardrijkskunde in het Engels. In 4de jaar kunnen leerlingen CLIL geschiedenis volgen in het Engels en CLIL godsdienst in het Frans.

Tijdens de CLIL-lessen werken de leerlingen met Engelstalige / Franstalige bronnen, wordt de leerstof in het Engels / Frans behandeld en spreken de leerlingen en de leerkracht Engels / Frans. Toetsen en taken worden ook in het Engels / Frans opgesteld.

In het Engelstalige CLIL-traject geschiedenis gebruiken de leerlingen in het tweede jaar Engelse terminologie en enkelvoudige zinnen die aangeleerd worden doorheen het schooljaar. In het vierde jaar wordt daarop verder gebouwd. In het zesde jaar zijn de leerlingen (na vier jaar lessen Engels) in staat om zowel bij het spreken als bij het schrijven meer taal te produceren.

Evaluatie CLIL-lessen

We evalueren de doelstellingen van het vak geschiedenis / aardrijkskunde / godsdienst, niet van Engels / Frans. De leerlingen krijgen wel feedback van de leerkracht over hun verworven competenties voor Engels / Frans.

Wie kan CLIL volgen?

Voor elk CLIL-traject moeten de leerlingen zich kandidaat stellen.
In juni worden de kandidaturen besproken met alle leerkrachten en wordt er beslist of je geschiedenis / aardrijkskunde / godsdienst in het Nederlands of in het Engels / Frans mag volgen.

De klassenraad zal haar beslissing voor CLIL baseren op volgende criteria:
* De leerling toont interesse voor geschiedenis, aardrijkskunde of godsdienst en het Engels of het Frans.
* De leerling toonde zijn/haar motivatie aan (bv. via een bevraging).
* De leerling heeft doorzettingsvermogen om zich een jaar in te zetten voor CLIL.
* De leerling behaalde in het 1ste, 2de, 3de of 5de jaar de basisdoelstellingen voor alle vakken.
* Het globale resultaat van de leerling laat zien dat je nog ruimte hebt voor een uitdaging en een inspanning.
* De leerling is bereid om zich meer dan normaal in te zetten om de lessen geschiedenis, aardrijkskunde of godsdienst te verwerken.