+project

In september 2017 zijn we gestart met ons +project. Tijdens dit project kunnen onze snellerende leerlingen van eerste en tweede graad extra uitgedaagd worden. Zij verlaten hiervoor de klas om gedurende twee uur per week in kleine groepjes aan een zelfgekozen project te werken. De leerlingen kunnen volgens eigen interesses een onderwerp bepalen en dat kan dus zeer uiteenlopend zijn: een nieuwe taal leren, toepassingen van lasers onderzoeken, onderzoeken hoe hypnose werkt, een robot programmeren, een sensibiliseringscampagne op school lanceren om een beroerte tijdig te herkennen …

Tijdens de verschillende sessies gaan de leerlingen in kleinere groepjes aan de slag. Ondertussen worden ze begeleid in de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden en het creatief, analytisch en kritisch denken. Samenwerken, communiceren, motivatie en zelfkennis zijn vaardigheden die tijdens deze sessies hoog in het vaandel gedragen worden.

Wie kan hieraan deelnemen?

We hebben er vanaf het begin voor gekozen om geen IQ- of andere testen te gebruiken om leerlingen te selecteren. Voor de selectie gaan we als volgt te werk.

 

  1. Op de delibererende klassenraden van juni en/of de portretterende klassenraden van oktober signaleert de klassenraad de leerlingen die in aanmerking komen voor het +project.
  2. In oktober geven we een infoavond voor ouders en leerlingen die vinden dat zij nood hebben aan extra uitdaging. We geven er informatie over  hoogbegaafdheid: de zijnskenmerken van deze leerlingen en hun eventuele valkuilen.
  3. De leerlingen die door de klassenraad of op vraag van de ouders of zichzelf naar voor zijn gekomen, worden in de loop van oktober en november uitgenodigd voor een intakegesprek. Daar wordt vooral gevraagd naar hun motivatie om deel te nemen aan het +project en wat hun specifieke noden zijn. Er wordt ook duidelijk gezegd wat van hen verwacht wordt.
  4. Op de klassenraden van december worden al deze kandidaten overlopen en wordt er beslist wie mag deelnemen aan het +project. Deze beslissingen wordt genomen op basis van resultaten en werkhouding.
  5. Op het oudercontact van december worden die leerlingen en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met een van de coaches. Daar beslissen zij of zij al dan niet deelnemen aan het +project.