Evalueren

Evalueren is observeren en vaststellingen doen. Evalueren is een onderdeel van het leren en daarom een kernproces. Onze visie gaat ervan uit dat niet alleen de producten (de toetsen, de taken, de examens) maar ook de processen (interactie tussen leraren en leerlingen, interactie tussen leerlingen onderling, zelfevaluatie leerlingen, omgaan met feedback) bijdragen tot het leer- en ontwikkelingsvermogen van elke jongere.

Niet de evaluatie van het leren, maar de evaluatie om te leren, op korte of op lange termijn, is uiteindelijk het doel.

Leren uit je fouten

Soms gaat het leren niet vanzelf. Wij geloven dat een tegenslag kansen biedt en daarom willen betrokken leraren en opvoeders helpen om bij te sturen.

Dit bijsturen zit in de feedback die leraren geven tijdens de les en bij het corrigeren en bespreken van toetsen en taken. In sommige situaties krijgen leerlingen een tweedekanstoets.

Op de klassenraden worden vier vragen beantwoord, gericht naar de principes van het handelingsgericht werken.
1. Wat moet iedereen van deze leerling weten?
2. Wat gaat er goed?
3. Waar maken we ons zorgen om?
4. Welke acties moeten er ondernomen worden?

Waar nodig wordt een eerste remediëringsvoorstel geformuleerd: dat kan gaan van een gesprek met de titularis of een vakleerkracht over een gesprek met ouders, hulp bij studieplanning of socio-emotionele begeleiding door de leerlingbegeleiding, aangepaste opdrachten in BZL of structurele coaching tijdens de avondstudie.

In uitzonderlijke situaties raadt de klassenraad externe bijlessen aan als het nuttig en nodig blijkt dat een een-opeenopvolging resultaat kan opleveren.

Transparante evaluatie

Bij evaluatie is het belangrijk dat leerlingen kunnen inschatten hoe ze geëvalueerd zullen worden. Leerkrachten geven hier tijdens hun lesmomenten tips over. De titularissen hernemen dat tijdens de ‘klasuren’.
Op de website www.jopie.be/lerenleren verzamelen we daarom per vak de nodige basisinformatie.

Ook ouders verlangen een transparant evaluatiesysteem. Op onze school kunnen de ouders via SchoolOnline de resultaten van hun kinderen volgen. Aan het einde van elk trimester krijgen de leerlingen een rapport met daarop een cijfer per vak. D.m.v. schriftelijke of mondelinge feedback wordt dit cijfer door de vakleerkrachten geduid.

Globale besprekingen gebeuren op de oudercontacten: net na de herfstvakantie, net voor de kerstvakantie, net voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar.

Oudercontacten en evaluatienamiddagen

Net na de herfstvakantie en aan het einde van elk trimester organiseren we een oudercontact. We nodigen dan de ouders en de leerlingen uit om hun rapport te komen halen en om de resultaten en de werkhouding van de leerlingen te bespreken.

Daarnaast organiseren we twee maal per jaar een evaluatienamiddag. Dit is een een-op-eengesprek tussen leerling en klastitularis. Elke leerling van het eerste en tweede jaar bereidt dit gesprek voor via de werkboeken leren leren en leren kiezen en kan rekenen op een individueel gesprek van ongeveer 10 minuten.

De bedoeling van dit gesprek is te reflecteren over de voorbije periodes, inzicht te laten verwerven in sterke en zwakke punten en om concrete doelen te laten (bij)stellen om zichzelf vooruitgang te laten boeken.

Deze evaluatienamiddagen vallen op het eerste klasuur na het oudercontact van de kerst- en paasperiode. Het gesprek van het oudercontact wordt dus opgefrist en samen met de leerling geconcretiseerd.

Omdat de klastitularissen individuele gesprekken voeren met hun leerlingen, verzorgen andere collega’s  tijdens die vrijdagnamiddagen groepsactiviteiten voor de klasgroepen. Voor het tweede jaar is dat  in januari bijvoorbeeld een kennismaking met de studierichtingen van de tweede graad via workshops. Maar een verkeersquiz, sportactiviteit  of een gezelschapsnamiddag kan ook.

Klassenraden

Begeleidende klassenraden
We evalueren individuele leerlingen en klasgroepen via klassenraden. Via de begeleidende klassenraden komen leraren bijeen om een leerling in zijn klascontext te bespreken. In de meeste gevallen gaat het om een voltallige klassenraad (bv. aan het eind van een trimester), soms gaat het om een kernklassenraad met titularis, leerlingbegeleiding, externe hulpverlener (bv. GON-begeleider), directie, en eventueel CLB.

Het doel is om de info terug te koppelen naar de leerling om te laten zien of hij/zij al dan niet op goede weg is om de leerdoelen te bereiken. Deze feedback biedt kansen om het leertraject, waar nodig, bij te sturen.
Deze bijsturing kan ook verdiepings-, uitbreidings- of remediëringsvoorstellen inhouden: leerlingen worden aangezet om avondstudie te volgen, laten tussentijds hun notities of voorbereidingen aan de leerkracht zien, kunnen hulp krijgen van de titularis, de vakleerkracht of de leerlingbegeleiding op vlak van studieplanning, kunnen een korte individuele bijles krijgen van de vakleerkracht of kunnen het advies voor externe bijles krijgen.

Delibererende en oriënterende klassenraden
Bij de delibererende en oriënterende klassenraden telt het globale dossier van een leerling. Dit impliceert de resultaten, de remediëring, de adviezen, de evolutie en soms ook de individuele context. Studiebeoordelingen worden losgekoppeld van disciplinaire beoordelingen.

We delibereren zoveel mogelijk prospectief: heeft de leerling in voldoende mate de leerplandoelen bereikt om in een volgend jaar te slagen?

Bij het evalueren hoort op het einde van een schooljaar ook de beslissingen over attesten (A, B of C) en het getuigschrift op het einde van de eerste graad. De leerlingen die 1B volgden zonder getuigschrift basisonderwijs, krijgen na een succesvol schooljaar alsnog het getuigschrift basisonderwijs.

De klassenraad formuleert ook adviezen voor het vervolg van de studieloopbaan van de leerling (bv. bij overgang van het eerste jaar m.b.t. CLIL, de verkennende projecten en de studierichtingen bij de overgang van het tweede naar het derde jaar). Dit advies proberen we altijd zo open mogelijk te houden zodat de leerling nog vele kanten op kan.

In de eerste graad zijn herexamens en vakantietaken niet van toepassing.